Section 1557 ACA

Cherry Creek Pediatrics complies with Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. For assistance, please call 1-303-756-0101 (TTY: 1-303-756-0101).

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-303-756-0101 (TTY: 1-303-756-0101).

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ há»— trợ ngôn ngữ miá»…n phí dành cho bạn. Gọi số 1-303-756-0101 (TTY: 1-303-756-0101).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-303-756-0101 (TTY:1-303-756-0101)。

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-303-756-0101 (TTY: 1-303-756-0101)번으로 전화해 주십시오

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-303-756-0101 (телетайп: 1-303-756-0101).

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-303-756-0101 (መስማት ለተሳናቸው: 1-303-756-0101).

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-0101-756-303 رقم .(1-303-756-0101) :والبكم الصم ھ

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-303-756-0101 (TTY: 1-303-756-0101).

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-303-756-0101 (ATS : 1-303-756-0101).

ध्यान दिनुहोस्: तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको निम्ति भाषा सहायता सेवाहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोन गर्नुहोस् 1-303-756-0101 (टिटिवाइ: 1-303-756-0101) ।

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-303-756-0101 (TTY: 1-303-756-0101).

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-303-756-0101 (TTY:1-303-756-0101)まで、お電話にてご連絡ください。

XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbilaa 1-303-756-0101 (TTY: 1-303-756-0101).

توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو Ù…ÛŒ کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .بگیرید تماس         1-303-756-0101 (TTY: 1-303-756-0101) با. باشد Ù…ÛŒ ف

Dè É–É› nìà kÉ› dyéÉ–é gbo: Ɔ jÇ” ké mÌ€ [Ɓàsɔ́ ɔ̀ -wùÉ–ù-po-nyɔ̀ ] jÇ” ní, nìí, à wuÉ–u kà kò É–ò po-poɔ̀ ɓɛ́ ìn mÌ€ gbo kpáa. Ɖá 1-303-756-0101 (TTY:1-303-756-0101), Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka. Call 1-303-756-0101 (TTY: 1-303-756-0101). 

AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi  1-303-756-0101 (TTY: 1-303-756-0101).

Contact Us Here for Non-Healthcare Related Questions

Office Hours

Monday:

8:00 am-5:00 pm

Tuesday:

8:00 am-5:00 pm

Wednesday:

8:00 am-5:00 pm

Thursday:

8:00 am-5:00 pm

Friday:

8:00 am-5:00 pm

Saturday:

8:00 am-12:00 pm

Sunday:

Closed